Våra casinon i Göteborg och Malmö har nu stängt. Tack för de fina åren tillsammans! Läs mer om nedläggningen samt Regeringens promemoria för Casino Cosmopol Stockholm under "Om oss" i huvudmenyn.

  • Svenska
  • English

Allmänna villkor för köp online

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BESTÄLLNING OCH KÖP VIA INTERNET

Dessa villkor gäller från och med 2021-09-07.

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för beställning och köp av arrangemang via internet hos Casino Cosmopol AB, org.nr 556485-4296 och CC Casino Restaurang AB, org. nr 556586-7016. Casino Cosmopol AB och CC Casino Restaurang AB kallas nedan gemensamt för ”Casino Cosmopol”.

De vid var tid gällande allmänna villkoren för beställning och köp av arrangemang via internet finns tillgängliga på www.casinocosmopol.se.

Kontaktuppgifter till respektive casino finns här.

2. Definitioner

Arrangemang – avser samtliga tjänster och produkter som Casino Cosmopol tillhandahåller och som går att beställa via Hemsidan. Som Arrangemang avses bl.a. spelturneringar (innefattande bl.a. pokerturneringar) tillhandahållna av Casino Cosmopol AB samt paket- och underhållningserbjudanden tillhandahållna av CC Casino Restaurang AB.

Beställning – avser, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att Gästen bokar och betalar för ett Arrangemang via Hemsidan.

Gäst – avser den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning/köp av ett Arrangemang hos Casino Cosmopol via Hemsidan.

Hemsidan – avser www.casinocosmopol.se.

Onlineklubbmedlem – avser Gäst som är medlem i Club Cosmopol och skapat ett onlinekonto på Hemsidan.

Villkor – avser dessa allmänna villkor för beställning via internet.

3. Förutsättningar för deltagande i ett beställt Arrangemang

Förutsättningar för att Gäst ska kunna delta i ett Arrangemang på ett av Casino Cosmopols casinon framgår under ”Inför besöket” på Hemsidan. Förutsättningar för besök är bland annat att Gästen fyllt 20 år, följer Casino Cosmopols ordningsregler samt att Gäst inte stängt av sig i det nationella avstängningsregistret spelpaus.se eller hos Casino Cosmopol. Notera även att betalning av entréavgift krävs för entré på Casino Cosmopols casinon såtillvida Casino Cosmopol inte tydligt angett att entrékostnaden är inkluderad i priset för Arrangemanget.

Det åligger Gäst att noga läsa igenom förutsättningarna för ett besök samt säkerställa att dessa är uppfyllda. Casino Cosmopol ansvarar inte för skada som Gäst lider på grund av att beställt Arrangemang inte kan nyttjas med anledning av bristande förutsättningar.

4. Beställning och avtalsbundenhet

Innan Gästen gör en Beställning ska Gästen läsa igenom dessa Villkor noggrant. Om inte annat uttryckligen har angivits ska avtal inte anses ha ingåtts mellan Gästen och Casino Cosmopol förrän full betalning har erlagts av Gästen och Casino Cosmopol har skickat en bekräftelse av mottagandet av Beställningen till Gästen. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som Gästen har lämnat i samband med beställningen (eller till den e-post som Casino Cosmopol sedan tidigare erhållit från Onlineklubbmedlem som gör Beställningen i inloggat läge). E-post-bekräftelsen är Gästens kvitto för gjord Beställning. Kvittot ska betraktas som en värdehandling och förvaras på betryggande sätt. Casino Cosmopol ansvarar inte för skador som Gästen lider på grund av att kvittot förkommer eller kommer i annan persons besittning. Om avtal inte har ingåtts på grund av att en Beställning inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda inom rätt tid, ansvarar inte Casino Cosmopol för de skador eller olägenheter, av vilka slag det än må vara, som Gästen lider på grund härav. Det gäller oavsett vad orsaken är till att Beställningen inte har kommit Casino Cosmopol tillhanda i rätt tid. Med rätt tid avses i detta sammanhang senaste dag för bokning av Arrangemanget enligt de villkor som Casino Cosmopol bestämmer för Arrangemanget ifråga.

5. Betalning

Betalning kan göras på de sätt Casino Cosmopol från tid till annan erbjuder på den del av Hemsidan där Beställning sker (ex. Swish samt av Casino Cosmopol godtagbara kredit- och betalkort). Betalning ska ske i svenska kronor. Debitering eller reservation på Gästens kredit- eller betalkort sker normalt direkt efter det att Casino Cosmopol har mottagit Beställningen. Gästen ansvarar för att det finns täckning för det belopp som Beställningen avser. Om täckning saknas eller om Casino Cosmopol blir tvunget att betala tillbaka överfört belopp till bank-, kreditkortsföretag eller annan ska Gästen på Casino Cosmopols begäran omedelbart fullgöra betalningen. Vid sådant förhållande kan Casino Cosmopol alternativt häva avtalet med omedelbar verkan. Oavsett om hävning sker eller ej skall Gästen, vid bristande täckning på sitt konto, ersätta Casino Cosmopol fullt ut för den ekonomiska skada som Casino Cosmopol lider på grund härav. I särskilda fall kan Casino Cosmopol medge att betalning sker på annat sätt och vid senare tillfälle än vad som framgår ovan.

6. Avbeställning

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte för de Arrangemang som anordnas av Casino Cosmopol. Beställning av ett Arrangemang är därför bindande och kan inte avbeställas/ångras såtillvida inte Casino Cosmopol uttryckligen tillåter det.

7. Inställt arrangemang

Casino Cosmopol har rätt att ställa in ett Arrangemang av vilket skäl som helst. Om ett Arrangemang ställs in betalar Casino Cosmopol om möjligt tillbaka det belopp som Gästen har erlagt till det betalmedel som använts av Gästen vid Beställningen. I särskilda fall kan Casino Cosmopol återbetala på annat sätt i receptionen på något av Casino Cosmopols casinon. Om Gästen inte senast inom sex (6) månader från det att Arrangemanget skulle ha påbörjats anmäler att Gästen vill att Casino Cosmopol skall återbetala erlagt belopp för Arrangemanget, förlorar Gästen sin rätt att få tillbaka beloppet (såtillvida inte Gästen har rätt till återbetalning även efter denna tid enligt vid tidpunkten gällande tvingande lagstiftning).

8. Verifiering

Vid betalning via internet kan Casino Cosmopol inte ansvara för att Gästens identitet kan verifieras. Betalning via internet sker därför på Gästens egen risk. Casino Cosmopol ansvarar inte för obehörig eller olaglig användning av Gästens eller annans identitet, kreditkort, betalkort eller dylikt samt skada som Gästen eller annan lider på grund av missbruk av kreditkort, betalkort, annans identitet eller dylikt.

9. Särskilt om anmälan till spelturnering

Anmälan till spelturnering kan göras för maximalt de antal platser till av Casino Cosmopol begränsat antal biljetter. Gästen kan överlåta sin plats i en spelturnering till annan person såtillvida Casino Cosmopol bedömer att så är möjligt. För att det skall få ske ska både Gästen och den person som platsen i spelturneringen skall överlåtas till samtidigt och personligen anmäla detta på det casino där turneringen ska äga rum senast innan spelturneringen inleds. Rätten att delta i en spelturnering får aldrig överlåtas till annan för högre pris än vad Gästen har betalat Casino Cosmopol för rätten att delta i turneringen.

Om rätten att delta i en spelturnering används för annat syfte än som anges i dessa Villkor eller i de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för turneringen ifråga, förverkas rätten att delta i spelturneringen med omedelbar verkan. Om rätten att delta i en spelturnering förverkas, har Gästen varken rätt att själv delta i spelturneringen eller överlåta denna rätt till annan. Vid sådant förhållande har Gästen inte heller rätt att få tillbaka det belopp som erlagts för rätten att delta i spelturneringen eller rätt till någon annan ersättning från Casino Cosmopol av vilket slag det än må vara.

Vid deltagande i spelturneringar gäller att Casino Cosmopol i egenskap av arrangör alltid kostnadsfritt innehar samtliga rättigheter till bild- och/eller filmupptagningar inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till annan part vid varje enskilt tillfälle. Spelare kan med andra ord inte ställa några krav på ersättning avseende bild och/eller filmrättigheter, som har gjorts i samband med spelturneringar på Casino Cosmopol. För deltagande i en spelturnering gäller i övrigt de spel- och ordningsregler som Casino Cosmopol har antagit för den aktuella turneringen.

För det fall personuppgifter (ex. identifierbar bild på person) förekommer i bild- och/eller filmupptagningar kommer Casino Cosmopol endast behandla dessa personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddsregler.

10. Reklamation

Vill Gästen åberopa något fel i ett Arrangemang eller en internetbetalning, skall Gästen underrätta Casino Cosmopol inom skälig tid från det att Gästen märkt eller bort märka felet (reklamation). Reklamerar Gästen inte inom skälig tid förlorar Gästen rätten att åberopa felet.

11. Force majeure

Casino Cosmopol är fri från ansvar gentemot Gästen om förlust eller skada uppstår för Gästen till följd av force majeure. Som force majeure skall anses omständighet utanför Casino Cosmopols kontroll, som Casino Cosmopol skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid Beställningen och vars följder Casino Cosmopol inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12. Personuppgifter m.m.

Casino Cosmopol registrerar och behandlar de personuppgifter som Gästen lämnar i sin Beställning för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt dessa Villkor och genomförandet av Arrangemanget.

Vid Gästens deltagande i spelturneringar och liknande Arrangemang publicerar Casino Cosmopol resultat- och/eller rankinglistor på Hemsidan och i annan form.

Casino Cosmopol har bedömt att den lagliga grunden för behandlingen av förekommande personuppgifter är nödvändig för att tillgodose ett berättigat intresse av att kunna presentera såväl resultat som referat från Arrangemanget så att ett komplett event kan erbjudas. Gäst kan motsätta sig behandlingen avseende resultat- och/eller rankinglistor men då kan man inte delta i Arrangemanget. Gäst kan motsätta sig publicering av bild och filmupptagningen i social media genom att meddela personalen då fotograferingen sker eller annars genom att vända sig till Casino Cosmopols dataskyddsombud, dataskyddsombudet@casinocosmopol.se.

Fullständig information om behandling av personuppgifter är beskrivet i Information om behandling av personuppgifter, som finns på Hemsidan och även kan tillhandahållas av respektive casinos reception eller beställas genom att skriva till Casino Cosmopol AB, 106 10 Stockholm.

13. Ansvarsbegränsning

Casino Cosmopol ansvarar endast för fel i Casino Cosmopols datorsystem som har orsakats av vårdslöshet. Casino Cosmopols ansvar är därvid begränsat till endast direkta skador.

14. Övrigt

I övrigt gäller de särskilda bestämmelser och regler som Casino Cosmopol vid var tid tillämpar för respektive Arrangemang.

15. Tvist

En eventuell tvist mellan en Gäst och Casino Cosmopol kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN, Box 174, 101 23 Stockholm), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du som Gäst kan även använda EU:s onlineplattform för att få hjälp om en tvist uppstått.

Tvister löses i övrigt i allmän domstol.

Allmänna villkor för köp online

Allmänna villkor för bokning via Internet

Dessa villkor gäller från och med 2021-09-07.

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för beställning och köp av arrangemang via internet hos Casino Cosmopol AB, org.nr 556485-4296 och CC Casino Restaurang AB, org. nr 556586-7016. Casino Cosmopol AB och CC Casino Restaurang AB kallas nedan gemensamt för ”Casino Cosmopol”.

De vid var tid gällande allmänna villkoren för beställning och köp av arrangemang via internet finns tillgängliga på www.casinocosmopol.se.
Kontaktuppgifter till respektive casino finns här.