Våra casinon i Göteborg och Malmö har nu stängt. Tack för de fina åren tillsammans! Läs mer om nedläggningen samt Regeringens promemoria för Casino Cosmopol Stockholm under "Om oss" i huvudmenyn.

  • Svenska
  • English

Ordningsregler

Spelinspektionen har beviljat Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol) licens att tillhandahålla kasinospel och spel på värdeautomater (Kasinoverksamheten) på kasinot i Stockholm. Spelinspektionen ska utöva tillsyn över Kasinoverksamheten.

Casino Cosmopol har utfärdat dessa ordningsregler som ska gälla som villkor för besök hos Casino Cosmopol.

1. Allmänna regler
2. Öppettider
3. Definition av speldag m.m.
4. Besökare
5. Avskiljande av delar av casinot
6. Intern-TV (Closed Circuit Television System – CCTV)
7. Ändrade ordningsregler samt tillfälliga kompletterande ordningsregler
8. Ansvarsfriskrivning
9. Klagomål och tvister
10. Övrigt

(Senast reviderade 24-05-31)

1. Allmänna regler

1.1 Besökare till Casino Cosmopols kasino ska – oberoende av om besökaren deltar i spel eller inte – följa Casino Cosmopols ordningsregler och spelregler.

1.2 Besökare ska följa de anvisningar och instruktioner som ges av kasinopersonalen i syfte att upprätthålla ordning inom kasinot och säkerställa att samtliga spel bedrivs på ett ordnat, korrekt och säkert sätt.

1.3 Casino Cosmopol behandlar inom ramen för vad som är tillåtet enligt spellagen, EU:s dataskyddsförordning (2016/679), spellagen (2018:1138) och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, nödvändiga personuppgifter om besökaren. Syftet är att förebygga, förhindra och avslöja brott inom kasinot, användas som hjälpmedel vid tvistlösning samt motverka problem med överdrivet spelande och penningtvätt. Casino Cosmopol kan även behandla besökarens personuppgifter i andra situationer. Information om sådana behandlingar tillika de legala grunderna för sådan behandling framgår på casinocosmopol.se/personuppgifter.

1.4 Besökare i ett kasino får inte vid, eller i anslutning till, besök i kasinot erbjuda professionella, finansiella eller jämförbara tjänster till andra besökare på kasinot.

1.5 Spel som kräver ett personligt kort för deltagande, s.k. ”carded play”, får endast spelas med det personliga kort besökaren tillhandahållits av Casino Cosmopol. Personal på kasinot har rätt att begära att gäst identifierar sig i samband med spel och övriga transaktioner (ex. uttag av pengar) med sådant kort och tickets skapade efter spel med sådant kort. Casino Cosmopol är inte skyldig att betala ut pengar om identifikationsinformationen på ticket inte matchar den person som begär utbetalning. Eventuell vinst som gäst vunnit i spel med personligt kort som inte tillhör gästen i fråga, tillika insatser i samband med sådant spel, är förverkade och tillfaller Casino Cosmopol.

2. Öppettider

Kasinot är öppet under de tider som finns anslagna vid ingången till anläggningen och på hemsidan, www.casinocosmopol.se (Hemsidan).

3. Definition av speldag m.m.

Med ”speldag” menas perioden mellan öppnandet av kasinot en viss dag och till stängningen av kasinot samma eller närmast påföljande dag.

4. Besökare

4.1 Besökare ska ha ett giltigt entrébevis eller kunna identifieras mot besöksregistreringssystemet. Entrébeviset är personligt och får inte överlåtas. Besökaren ska på anmodan av kasinopersonal kunna visa upp sitt entrébevis eller medverka till identifiering mot besöksregistret. Besökare som har eller erhåller svenska personuppgifter är skyldiga att ange sina svenska personuppgifter vid besöksregistrering (även om besökaren ifråga även har utländska personuppgifter/identifikationshandlingar). Detta krävs för att Casino Cosmopol ska kunna kontrollera besökaren mot spelpaus.se.

4.2 Entrébeviset berättigar endast till besök under den speldag eller period som anges på beviset.

4.3 Entrébevis, som innehas av en annan person än den person entrébeviset är utställt till, får annulleras utan att entréavgiften återbetalas.

4.4 Besökare ska ha vårdad klädsel i enlighet med Casino Cosmopols klädpolicy.

Klädpolicy: Vi har ingen strikt klädkod, men de flesta klär sig för en trevlig kväll på stan. Vårdad klädsel är ett allmänt accepterat begrepp i Sverige som vi tillämpar. Vi anser att helhetsintrycket är viktigare än enstaka detaljer eller plagg. Av säkerhetsskäl godkänner Casino Cosmopol inte symbolisk uniform – MC-väst, skyddsväst, militärbyxor/-kängor; huvudbonad – hatt, mössa eller annat som kan skymma möjlighet till identifiering, solglasögon; väskor – sportbagar, ryggsäckar eller emballerade föremål. Vid turneringsspel i poker medges undantag att det inom området för turneringsspelet där keps och solglasögon får bäras. Huvudbonad som bärs av religiösa skäl medges.

4.5 a) Datorutrustning får tas med och användas då den inte är i direkt anslutning till kasinots spelmaskiner eller spelbord,

b) utrustning för ljudupptagning, mekaniska eller elektroniska verktyg eller annan utrustning som kan användas för att manipulera spelutrustningen eller utfallet av spelet, får ej medföras. Från denna regel undantas mobiltelefon, se dock punkten 4.7 nedan,

c) att låna ut, själv låna eller be andra besökare om pengar är inte tillåtet,

d) det är inte tillåtet att medföra brandfarliga eller explosiva ämnen eller material, vapen, stickande eller skärande verktyg och redskap eller annat som kan orsaka skada på människor, kasinots inredning eller fastighet,

e) vill du röka, går det bra om du gör det på anvisad plats. Mat, alkohol, droger eller andra berusningsmedel är inte tillåtet att medföra.

4.6 Fotografera/filma gärna när du besöker oss, men bara dem som vill vara med på bild och inte i direkt anslutning till spelborden. Bästa ytorna för foto/film är i restauranger och barer. Undantag från ovanstående kan i vissa fall medges, men då endast med särskilt tillstånd från Casino Cosmopol.

4.7 För att inte störa spelet och övriga besökare ska telefon- videosamtal eller annan omfattande användning av mobiltelefon inte ske i direkt anslutning till spelborden. Mobiltelefon får inte användas för att manipulera spelutrustningen eller utfallet av spelet. Det är förbjudet att filma eller ta bilder av säkerhetsåtgärder i lokalerna.

4.8 Om en besökare inte deltar i ett spel, kan kasinopersonalen begära att besökaren lämnar sin plats vid en spelmaskin eller vid ett spelbord till förmån för annan besökare som avser spela.

4.9 Casino Cosmopol har rätt att vägra personer tillträde till kasinot som:

a) inte kan identifieras,

b) ger intryck av att komma att störa ordningen inom kasinot, ej hörsammar personalens anvisningar eller stör spelet eller det sätt enligt vilket spelen ska bedrivas,

c) avsiktligen har brutit mot eller ger intryck av att inte respektera lag, Casino Cosmopols ordningsregler, spelregler, eller på något sätt – i ord eller handling – behandlar andra besökare eller personal på ett kränkande sätt, alternativt underlåter att respektera anvisningar från Casino Cosmopols personal,

d) frivilligt har träffat ett avtal om besöksförbud/besöksrestriktioner eller som stängt av sig via spelpaus.se,

e) har en obetald skuld till Casino Cosmopol, som är förfallen till betalning,

f) är underkastade ett besöksförbud utfärdat av Casino Cosmopol och/eller

g) inte bär lämplig klädsel, enligt Casino Cosmopols klädpolicy.

h) inte utan skälig grund medverkar vid säkerhetskontroll (metalldetektion).

Därutöver får Casino Cosmopol vägra tillträde till kasinot utan förklaring, om speciella omständigheter så kräver.

4.10 Casino Cosmopol erbjuder ett åtgärdsprogram för att förebygga problem med överdrivet spelande och kan teckna personliga avtal med besökare om besöksrestriktion eller besöksförbud. Detsamma gäller för Svenska Spels spel. Besökaren kan upprätta personliga avtal om att spärra sitt pokerkonto eller spärra sig från Svenska Spels samtliga spel på www.svenskaspel.se. Upprättande av avtal kan ombesörjas av kasinopersonal och av Svenska Spels kundservice på tel. 0770-11 11 11.

Det finns även möjlighet att stänga av sig online från allt licensierat spel i Sverige via spelpaus.se, som tillhandahålls av Spelinspektionen. Notera att en avstängning i spelpaus.se innebär att den avstängda inte längre får access till kasinot oavsett vad syftet med besöket är.

4.11 Besökare ska samarbeta med Casino Cosmopol för att underlätta att alla följer ordningsreglerna och spelreglerna.

4.12 Överträdelse av lag, Casino Cosmopols ordningsregler, spelregler samt underlåtenhet att följa anvisning från kasinots personal, ger Casino Cosmopol rätt att avvisa besökaren från kasinot utan återbetalning av entréavgiften. Casino Cosmopol återbetalar inte mat, dryck etc., som inte kan konsumeras på grund av avvisning enligt denna regel.

5. Avskiljande av delar av casinot

Casino Cosmopol kan avskilja delar av kasinot för spel med höga insatser. Till dessa delar av kasinot har endast personer som deltar i dessa spel tillträde. Casino Cosmopol har rätt att vägra tillträde till dessa delar utan förklaring.

6. Intern-TV (Closed Circuit Television System – CCTV)

6.1 Casino Cosmopol använder CCTV för att övervaka och kontrollera lokalerna och samtliga spel. Besökare i kasinot är därmed föremål för kameraövervakning.

6.2 Inspelade videoupptagningar är konfidentiella. Endast personer med tillstånd av Casino Cosmopol har rätt att ta del av inspelningarna.

7. Ändrade ordningsregler samt tillfälliga kompletterande ordningsregler

Casino Cosmopol har rätt att när som helst ändra dessa ordningsregler med anledning av legala, tekniska eller kommersiella skäl. Ändringar kan även ske med anledning av Casino Cosmopols ändrade rutiner eller av säkerhetsskäl. Det åligger besökare att hålla sig uppdaterad om de vid var tid gällande ordningsreglerna.

Casino Cosmopol har vidare rätt att besluta om tillfälliga kompletterande regler till dessa ordningsregler som i sådana fall tydliggörs på kasinot samt Hemsidan. Överträdelse av sådana tillfälliga kompletterande regler hanteras på samma sätt som ordinarie ordningsregler.

8. Ansvarsfriskrivning

8.1 Besöksförbud/besöksrestriktion samt avstängning via spelpaus.se
Besökare som frivilligt träffat avtal om besöksförbud/besöksrestriktioner eller som stängt av sig via spelpaus.se är medveten om och accepterar att Casino Cosmopol:

a) inte är ansvarig för vare sig direkta eller indirekta skador för det fall att Besökare ändå lyckas ta sig in och besöka Casino Cosmopol,

b) inte är ansvarig för vare sig direkta eller indirekta skador för det fall det förekommer driftavbrott eller andra fel eller störningar i datasystem samt annan IT-utrustning som används av Casino Cosmopol och som leder till att besöksförbudet/besöksrestriktionen eller kontrollen mot spelpaus.se inte fungerar på avsett sätt, och

c) aldrig är återbetalningsskyldig för insatser för spel som trots frivilligt träffat avtal om besöksförbud/besöksrestriktioner eller självavstängning via spelpaus.se ändå kunnat ske på grund av vad som framgår ovan eller på grund av annan anledning.

8.2 Vinstutbetalning i samband med pokerturneringar
Casino Cosmopol får fördela prispotten i enlighet med den mellan spelarna överenskomna prisstrukturen med befriande verkan. För det fall oenighet råder avseende överenskommen prisstruktur, mellan spelare eller mellan spelare och kasinot, ska kasinots uppfattning äga företräde.

9. Klagomål och tvister

9.1 Besökare till kasinot har möjlighet att lämna in ett skriftligt klagomål till Casino Cosmopol om besökaren anser sig ha blivit felaktigt behandlad eller på annat sätt skulle vara missnöjd med något förhållande inom kasinot.

9.2 Casino Cosmopol ska i första hand försöka lösa tvister lokalt. Om detta inte är möjligt, ska tvisten i andra hand hänskjutas till den kommitté på Casino Cosmopols huvudkontor, som särskilt utsetts för hantering av tvister.

9.3 En besökare kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden – ARN (www.arn.se alternativt ARN, Box 174, 101 23 Stockholm) för att få en tvist prövad. ARNs beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. En besökare till kasinot kan även använda EU:s onlineplattform för tvistelösning (ec.europa.eu/consumers/odr) för att få hjälp om tvist uppstått.

9.4 En besökare kan alltid vända sig till allmän domstol för att få en tvist prövad.

10. Övrigt

10.1 Dessa ordningsregler ersätter tidigare ordningsregler och gäller från och med 24-05-31.

10.2 Dessa ordningsregler kan erhållas på begäran och finns även tillgängliga i kasinots reception. Spelregler kan erhållas genom informationsstationer utställda i lokalen. Både ordningsregler och spelregler återfinns även på Hemsidan.

10.3 Ordningsreglerna finns upprättade i en svensk och en engelsk version. Om det skulle föreligga en avvikelse mellan versionerna, ska den svenska versionen äga företräde.

Ordningsregler

CASINO COSMOPOLS ORDNINGSREGLER

Spelinspektionen har beviljat Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol) licens att tillhandahålla kasinospel och spel på värdeautomater (Kasinoverksamheten) på kasinona i Stockholm, Göteborg och Malmö. Spelinspektionen ska utöva tillsyn över Kasinoverksamheten.

Casino Cosmopol har utfärdat dessa ordningsregler som ska gälla som villkor för besök vid Casino Cosmopols kasinon.

(senast reviderade 2023-07-07)